06-519 619 23 info@a-montage.nl

Contact opnemen met A-montage

Keukenmontage

Badkamer renovatie en montage

Elektrotechnische installaties

 1. ​ ALGEMENE BEPALINGEN

  Artikel 1 Definities

  In deze Uitvoeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  Opdrachtnemer Montagebedrijf Ansmink, gevestigd Woldweg 24A te Groningen

  Het werk het totaal van de tussen de opdrachtgever en het opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door opdrachtnemer geleverde materialen;

  Meer- en minderwerk door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs;

  Artikel 2 Werkingssfeer

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 2. ​ AFSPRAKEN

  Artikel 3

   1. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd middels een offerte, eventueel aangevuld met een opdrachtbevestiging.

   2. De opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:

    • een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;

    • de prijs van het werk;

    • de betalingswijze.

   3. De opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingmethoden:

    • vaste prijs

    • regie

     Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze uitvoeringsvoorwaarden. Bij regie komen opdrachtgever en opdrachtnemer overeen dat de gemaakte kosten van opdrachtnemer worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij ieder afrekening maakt opdrachtnemer een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben.

     Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten. Een combinatie van de twee prijsvormingmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.

   4. Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen all prijzen inclusief BTW vermeld worden

   5. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze Uitvoeringsvoorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

 3. ​ UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

  Artikel 4 Verplichtingen van opdrachtnemer

   1. Opdrachtnemer staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen.

   2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal opdrachtnemer, voorzover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

   3. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

   4. Opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

    • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover opdrachtnemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;

    • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

    • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

    • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan opdrachtnemer openbaren en opdrachtnemer terzake deskundig moet worden geacht.

   5. Indien opdrachtnemer één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

  Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

   1. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen èn voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

   2. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

   3. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

   4. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

    • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

    • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

    • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

    • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van de opdrachtnemer op grond van artikel 4 lid 4.

  Artikel 6 Wijziging van de opdracht

  Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de opdrachtnemer ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

  Artikel 7 Onvoorziene complicaties

   1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

   2. Indien opdrachtnemer de opdrachtgever niet kan bereiken, dient opdrachtnemer het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.

   3. Eventuele extra kosten, die opdrachtnemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

   4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

  Artikel 8 Oplevering

   1. Na voltooiing van het werk nodigt opdrachtnemer de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

   2. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door opdrachtnemer dienen te worden

  hersteld, zal opdrachtnemer deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van opdrachtnemer vallen.

   

 4. ​ BETALING

  Artikel 9 Betaling in termijnen

   1. Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden.

   2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en opdrachtnemer zijn verplichtingen terzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten na schriftelijke melding aan opdrachtnemer.

  Artikel 10 Eindafrekening

   1. Opdrachtnemer zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel na de oplevering doen toekomen.

   2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).

   3. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.

   4. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.

   5. Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.

  Artikel 11 Opschorting van de betaling

   1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, na schriftelijke melding aan opdrachtnemer, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

   2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

  Artikel 12 Niet nakomen betalingsverplichting

   1. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

   2. Over betaling die niet tijdig is verricht, kan opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

   3. Opdrachtnemer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

   

 5. ​ GARANTIE

Artikel 13 Garantie

  1. Opdrachtnemer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van drie maanden vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Het voorgaande laat onverlet dat opdrachtnemer ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit expliciet bij de opdracht schriftelijk vermeld te staan.

  2. De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de ondernemer zijn meegedeeld.

Voor alle montage en reparatie werkzaamheden

KvK: 02095654

Wat klanten van ons vinden

Chantal

Paul is erg aardig en komt zijn afspraken goed na en levert ook goede kwaliteit af. Hij is een echte vakman en heeft verstand van zijn werk. Hij denkt actief mee vanuit zijn expertise en doet verbetervoorstellen. Hij houdt je op de hoogte als extra wensen meerwerk opleveren.

18 januari 2022

familie de Wit

Wat fijn om met een echte vakman te maken te hebben. Paul heeft onze keuken geplaatst in Groningen tot volle tevredenheid. Hij is zeer deskundig, werkt hard, netjes en… wat wij heel belangrijk vinden is dat hij zijn afspraken nakomt. Dank Paul!

 

 

14 november 2021

Femke Wilpstra

A-montage heeft alle elektrisch bij ons thuis gerenoveerd en opnieuw aangelegd. We hebben verschillende offertes aangevraagd, maar bij Paul hadden we het beste gevoel. En dat gevoel heeft ons niet in de steek gelaten. Wij zijn erg blij met de vakkundigheid en de manier van werken. Wij raden deze vakman aan.

 

14 juli 2020